Ordbog

Abgeschlossenheitsbescheinigung: Afslutningsbevis

Ifølge tysk ret er afslutningsbeviset et certifikat på, at ejerlejligheder eller en del af en ejendom jævnfør ejerlejlighedsloven bygningsmæssigt er tilstrækkeligt aflukket i forhold til andre boliger og værelser. Adskillelsen finder for eksempel sted med hjælp af vægge og lofter. Yderligere skal der garanteres en tilgang, som kan lukkes, til objektet.

Afslutningsbeviset udstedes af byggemyndighederne. De er også ansvarlige for byggetilladelser og byggetilsyn.

Baubeschreibung: Byggebeskrivelse

Byggebeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af en bygning, der skal opføres. I byggebeskrivelsen bliver typen af opførelse også defineret, i tillæg til de nødvendige materialer. Drejer det sig om privat ejendomsfinansiering, hører byggebeskrivelsen til grundlaget, som bygherren eller ejendomskøberen skal fremlægge for sin bank i forbindelse med bevilling af kredit. Derfor er den er vigtig bestanddel af byggekontrakten. Desuden er den strengt påkrævet, når der forefindes en ejendomserhvervelse eller et køb fra entreprenøren i forbindelse med byggeriet.

Betriebskosten: Driftsomkostninger

Ved driftsomkostningerne forstår man de omkostninger, som opstår ved den løbende drift og vedligeholdelse af en ejendom. Hertil hører blandt andet varmeomkostninger, ansvarsforsikringer, reparationer og ejendomsskat.

Courtage: Kurtage/mæglersalær

Kurtage, som også kaldes mæglersalær, er det gebyr, man betaler mægleren efter afslutningen af en kontrakt eller ved formidling af kontrakten.

Darlehensgebühr: Udlånsgebyr

Udlånsgebyret er det gebyr, som falder, når et lån stilles til rådighed. Udlånsgebyret aftales på forhånd aftalt på et bestemt niveau mellem långiveren og låntageren. Det beregnes i de fleste tilfælde ud fra lånebeløbet og angives her som en procentsats. Lånegebyret trækkes oftest direkte fra lånekontoen. Betalingen af lånegebyret følger så med betalingen af de månedlige rater, som indeholder en rente- og en amortiseringsandel. Til rentedelen hører der i dette tilfælde et lånegebyr, da der her er medregnet den effektive rente, som indeholder alle omkostninger ved et lån.

Eigentümergemeinschaft - WEG: Ejerforening

Alle boligejere i en ejendom udgør tilsammen en ejerforening. Den kan ikke opløses, da den er lovpligtig. Alle parter må træffe beslutninger sammen og bliver repræsenteret udadtil af en administrator.

Eigenkapital: Egenkapital

Egenkapitalen omfatter de økonomiske ressourcer, som en køber selv frembringer for at købe en ejendom. Herunder hører blandt andet kontanter og opsparing.

Energieausweis: Energibevis

Energibeviset eller energipasset er et kvalitetsstempel for fast ejendom. Det angiver energieffektivitetsklassen for en ejendom ligesom for eksempel ved køleskabe.

Fremdkapital: Lånekapital

Lånekapital omfatter de ressourcer, som kommer i form af lån fra banker, byggesparekasser, forsikringer eller private tredjeparter, der stilles til rådighed som finansiering af en ejendom.

Finanzierungsplan: Finansieringsplan

Finansieringsplanen er beregningen af kreditbehovet. Her kan køberen se, hvilke omkostninger, der kan forventes.

Gemeinschaftseigentum: Fælles ejendom

Alle dele, der ikke hører under individuelt ejerskab, for eksempel bygningen, trappeområdet eller vaskerum og varmekælderen, hører med til den fælles ejendom. Brugsretten til den fælles ejendom får køberen automatisk ved erhvervelsen.

Grundbuch: Ejendomsregistret

I ejendomsregistret defineres ejendomsforhold og ejendomsrettigheder eller -pligter ved et grundstykke. Det er en offentlig fortegnelse over grundstykker og indeholder blandt andet information om ejeren af hvert grundstykke. Desuden muliggør det , at tredjepart får indblik i ejendomsforholdene.

Hypothekendarlehen: Realkreditlån

Et realkreditlån er et langfristet lån med sikkerhed i grunden eller ejendommen. Sikkerheden i grunden eller ejendommen betyder en mindre risiko for långiveren, og dermed forbliver renten lavere i sammenligning med andre lån. Denne sikkerhedsstillelse stilles ved tinglysning i ejendomsregistret.

Instandhaltungsrücklage: Vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelseskontoen er en finansiel, forebyggende foranstaltning til reparation af mangler eller skader, der indfinder sig, og til modernisering. Ved ejerlejligheder indsamler administratoren beløbene, som ejerforeningen har vedtaget (også lovpligtigt). Opsparingen af et forholdsmæssigt rimeligt vedligeholdelsesbeløb hører under opgaverne for en reglementeret forvaltning, og er indeholdt i de faste indbetalinger af boligomkostninger.

Immobilie: Fast ejendom

Fast ejendom udtrykker i juridisk og økonomisk forstand et grundstykke med eventuelle bygninger. Begrebet anvendes dog ikke ens i al lovgivning, f.eks. omtaler Tinglysningsloven også bygninger på lejet grund og ejerlejligheder som fast ejendom.  Når der menes et grundstykke, benævnes det også ejendom.

Jahresabrechnung: Årsopgørelse

Årsopgørelsen er husets administrators udarbejdelse og opstilling af indtægterne og udgifterne for ejerforeningen ved årsafslutningen. Den skal indeholde den totale afregning såvel som afregning for de enkelte lejligheder. Herunder hører omkostninger til vand, elektricitet, fælles belysning og renovation.

Kapitalanlageimmobilie: Investeringsejendom

En investeringsejendom er en ejendom, der tjener et investeringsformål, i modsætning til et eget, privat behov.

Katasteramt: Matrikelregistret

Matrikelregistret er ansvarlig for forvaltningen af de enkelte grundstykker og opfører disse som matrikler i et matrikelkort. De højest placerede ansvarlige enhed er Geodatastyrelsen. De opmålte områder benævnes matrikler (matrikulære parceller). Før købet af et grundstykke kan beliggenheden, matrikelnummeret og anvendelsen undersøges på matrikelkortet i matrikelregistret.

Lageplan: Situationsplan

En situationsplan er en fremstilling af et objekt i sammenhæng med beliggenheden og omgivelserne. For at indgive en ansøgning om byggetilladelse behøves der en situationsplan for et grundstykke, da den angiver grænserne og afgrænsninger for grundstykket eller det planlagte byggeri.

Löschungsbewilligung: Bevilling om sletning

Med en bevilling om sletning erklærer kreditoren efter tilbagebetalingen af lånet, at der er bevilget sletning af ejendomsskatten i tingbogen. Denne bevilling er en juridisk forudsætning i tingbogen for annulleringen af annulleringen af ejendomsskatten i tingbogen og skal godkendes af myndighederne.

Miteigentumsanteil: Fælles ejerandel

Fælles ejerandel er en ejers andel af fællesarealet (for eksempel et grundstykke eller en trappeopgang etc.). Den defineres i delingserklæringen.

Mietkaution: Lejeindskud

Lejeindskuddet er det indskud, som i regelen er på tre måneder og som giver udlejeren en sikkerhed for forsinket betaling af husleje, reparationer eller beskadigelser. Når lejemålet ophører, skal lejeindskuddet betales tilbage til den tidligere lejer inklusiv renter.

Mietspiegel: Oversigt over lejepris

En oversigt over lejepris er en oversigt over sammenlignelige lejepriser i det lokale område indenfor privat finansieret boligbyggeri. Den skaber et overblik over, hvor høj lejen er i forskellige områder.

Notar: Ejendomsmægler (notar)

En ejendomsmægler, som i Danmark også kan benævnes notar,  bekræfter blandt andet ejendomskontrakter og skal være upartisk og har tavshedspligt. En ejendomsmægler er en uddannet ejendomsmægler eller jurist, så det er garanteret, at notaren kan forklare parterne om de retlige følger af kontrakt. Notaren er forpligtet til at forklare følgerne af en handel til begge parter. Udover forklaringer skal notaren også drage omsorg for, at begge parter forstår kontraktens fulde omfang.

Notaranderkonto: Spærret konto

En ejendomsmægler kan oprette en spærret konto, hvortil købsbeløbet overføres. Dette forhindrer forveksling med andre beløb, sørger for en overskuelig og retssikker afvikling af handelen og sikrer overdragelsen af ejendommen til køberne.

Nutzfläche: Brugsområde

Brugsområdet er det område, som ikke regnes som boligområde, som for eksempel loftsrum, kælder og trappeopgange.

Objektrendite: Ejendomsudbytte

Ejendomsudbytte er et nøgletal indenfor ejendomshandel. De angiver forholdet mellem nettoindtægter og anskaffelsesomkostninger for en ejendom. Det giver således overblikket over, om ejendomshandelen betaler sig økonomisk. Jo højere, ejendomsudbyttet er, desto mere attraktivt er ejendomsinvesteringen. Det bemærkes, at et højt ejendomsudbytte fra start kan blive opbrugt på grund af den nødvendige investering til opretholdelse af ejendommens værdi.

Planungskosten: Planlægningsudgifter

Planlægningsudgifterne omfatter honorarerne (gebyrer) for arkitekt, bygningsingeniører og andre, som deltager i planlægningen. Planlægningsudgifterne betragtes som en del af de totale omkostninger ved byggeriet.

Refurbishment: Renovering

Refurbishment er en moderne måde at renovere en ejendom på for forskellige måder. Herunder hører den kreative og holdbare modernisering, optimering og genpositionering.

Renovierung: Renovering

Ved renovering forstår man tiltag for istandsættelsen af bygningsværker. Ved en renovering bliver brugsskader repareret og ejendommen sættes i stand. Desuden vil ejendommen fremstå med et bedre udseende, hvilket er defineret i lejekontrakten.

Sondernutzungsrecht: Særlige brugsrettigheder

Særlige brugsrettigheder omfatter ret til alene at anvende visse områder og værelser, som egentlig hører til den fælles ejendom. Disse bliver for eksempel givet ud til stuelejlighederne som have eller terrasse, eller som parkeringsplads. De særlige brugsrettigheder er beskrevet i delingserklæringen.

Sachwert: Realværdi

Realværdien er værdien af ejendommen, som udgøres af grunden, bygningen og værdien af anlægget udenfor. Den bruges også som formidling af låneværdien af en ejendom, som anvendes af ejeren selv.

Sonderumlage: Særlige omkostninger

Ved særlige omkostninger forstår man udgifter, som ikke var forudset, for eksempel reparationer, som ikke var budgetteret, og derfor ikke kunne medfinansieres med fællesopkrævningerne.

Tilgung: Amortisering

Amortisering  er låntagerens regelmæssige tilbagebetaling af et lån. Hertil kommer der betaling af renter. Ved en højere grad af amortisering forkortes lånets løbetid. Langfristede lån er realkreditlån.

Teilungserklärung: Delingserklæring

Delingserklæringen er ejendommens ejeres erklæring overfor tingbogen, om at ejerskabet af ejendommen er opdelt i ejerandele, hvoraf nogle er forbundet med særligt ejerskab. Ejerskabet af lejligheder og delejerskabet dokumenteres i delingserklæringen. Delingserklæringen bekendtgør, hvilke dele af bygningen, der har særligt ejerskab, og hvilke områder, som er under den fælles ejendom. Desuden angives her de særlige brugsrettigheder. Delingserklæringen er et nødvendigt bilag ved oprettelsen i Tingbogen. På basis af delingserklæringen kan ejerandelene debiteres.

Unbedenklichkeitsbescheinigung: Skatteligningsattest

Skatteligningsattesten er et dokument, som forsikrer ejeren om, at køberen allerede har betalt afgift på overdragelse af fast ejendom eller er fritaget herfor. Den viser, at der ikke eksisterer skattemæssige anliggender til hinder for optagelsen i tingbogen.

Vorkaufsrecht: Forkøbsret

Forkøbsretten giver en interesseret køber retten til at købe en ejendom, selv hvis der kan underskrives købsaftale med tredjepart. Denne ret defineres på forhånd med en kontrakt eller i Tingbogen. Udover den private forkøbsret har kommuner i nogle tilfælde den offentlige forkøbsret til at erhverve et grundstykke.

Verkehrswert: Markedsværdi

Markedsværdien kan beregnes ved hjælp af sammenligning med andre handler eller med andre metode indenfor fastsættelse af ejendomsværdi. Markedsværdien er prisen for et grundstykke, som ville kunne opnås på tidspunktet for udregningen på markedsvilkår. I beregningen af markedsværdien bliver de faktiske egenskaber medregnet, såsom anden beskaffenhed samt grundstykkets beliggenhed, uden at tage personlige eller afvigende forhold i betragtning.

Wohngeld: Fællesudgifter

Medlemmerne af ejerforeningen skal foretage regelmæssige, fastsatte forskud. I beregningen af fællesudgifterne er alle omkostninger jævnfør budgettet. De enkelte ejere kan i et vist omfang fakturere fællesudgifterne til lejere i tilfælde af udlejning. Dette er de "forholdsmæssige ekstraudgifter for huslejen". Begrebet, boligstøtte, sår derimod for en understøttelse til betaling af husleje, hvilket beregnes og udbetales af kommunerne. Her skal de berettigede personer indsende en ansøgning.

Wirtschaftsplan: Budget

Budgettet er en overenskomst i en ejendom med flere ejere, som skal indgås en gang årligt. Husets administration er ansvarlig for det og fastlægger som regel dette budget på forhånd. Her opgøres de planlagte indtægter og udgifter. Når budgettet er vedtaget, skal alle ejere betale det pågældende forskud. Ved årets afslutning skal administratoren fremstille en opgørelse og i givet fald foretage en tilbagebetaling eller opkræve en efterbetaling.

Wertermittlung: Værdiansættelse

Ved en værdiansættelse beregnes handels- og markedsværdien for en ejendom. Denne værdi beregnes ofte ud fra købs- eller lejeværdien og har til formål at estimere en mulig salgspris for en ejendom.

Zwischenfinanzierung: Mellemfinansiering

Ved mellemfinansiering forstås der kort- eller mellemfristet fremskaffelse af finansiering, som på et senere tidspunkt kan afløses af en slutfinansiering.